Zpět na "Webová soutěž"

 

„Webová soutěž na stránkách Radia Egrensis“

Na webových stránkách  Radia Egrensis bude v termínu od 1.4.2017 do 28.4.2017 realizována soutěž s názvem „Webová soutěž RE“ (dále jen jako soutěž)

O co soutěžíme:

Hrajeme o profesionální Aku vrtačku Makita se dvěmi bateriemi v hodnotě 6.500,-Kč.

Pravidla soutěže:

Výhru získává ten účastník, který správně odpoví na soutěžní otázku, která je uvedena na webu RE v sekci Webová soutěž. Odpovídejte formou SMS ve tvaru EG mezera net mezera odpověď A nebo B a připojte jméno, příjmení a město odkud pocházíš, na telefonní číslo  900 10 09. Výherce losujeme ve vysílání Radia Egrensis poslední den soutěže. Počet výherců 1.

(Cena jedné SMS je 9,-Kč, službu zajišťuje MobilBonus s.r.o., IČ: 26935830)

 

Zadavatel a realizátor soutěže:

Jana Slouková MBN Dolní Kamenná 1035/12, 360 05 Karlovy Vary IČ 40486516   DIČ: CZ5760081316 je Jana Slouková MBN zaregistrována u OR Okr.Ž.Ú. v K.Varech, spisová značka ŽU/01/5043/92 a je také poskytovatelem výhry.Osoba odpovědná za provoz: Jana Slouková - majitel.

Realizátorem soutěže byla, v rozsahu její prezentace prostřednictvím rozhlasové stanice až do fáze výběru výherců pověřena společnost Radio Egrensis s r.o., se sídlem Cheb, Dlouhá 42/10, IČ: 26370298, DIČ:CZ26370298, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15750.

 

Podmínky účasti v soutěži a předání výher: Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou STARŠÍ 15 LET. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu se zadavatelem  nebo realizátorem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži.  Z účasti v soutěži jsou dále vyloučeny osoby, které získali v době posledních 30 dnů  jakoukoliv výhru v rámci soutěže na webu a ve vysílání Radia Egrensis.

Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má realizátor soutěže, případně zadavatel soutěže právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Podrobnosti elektronického kontaktu poskytnutého účastníkem soutěže zadavateli/realizátorovi je zadavatel/realizátor oprávněn využít za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas.

Výhru je nutné osobně převzít v sídle realizátora, zadavatel zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výhru výherce nevyzvedne ve lhůtě stanovené zadavatelem a realizátorem, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.

 

Uveřejnění pravidel soutěže:

Pravidla soutěže vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění v rádiu nebo na internetových stránkách www.egrensis.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí v soutěži projevují vůli být jimi vázáni.

 

Oprávnění zadavatele a/nebo realizátora:

Zadavatel  a/nebo realizátor má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj.kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry odvolat příslib odměny (výhry) v soutěži. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je-li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je zadavatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů, v takovém případě je pak zadavatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl.zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

Egrensis

rádio


Prosím, zvolte si typ přehrávání našeho živého vysílání. Příjemný poslech.